011-35276666
khazartransfo@gmail.com

بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

جزئیات

بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو با هدف گسترش همکاری های متقابل

2 آذر 1402


بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو با هدف گسترش همکاری های متقابل

بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو


بازدید اساتید و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی نوشیروانی از گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

اخبار مرتبط