011-35276666
khazartransfo@gmail.com

بازدید جمعی از دانشجویان به همراه اساتید دانشگاه صنعتی بابل از شرکت خزرترانسفو

بازدید جمعی از دانشجویان به همراه اساتید دانشگاه صنعتی بابل از شرکت خزرترانسفو

بازدید جمعی از دانشجویان به همراه اساتید دانشگاه صنعتی بابل از شرکت خزرترانسفو

جزئیات

بازدید جمعی از دانشجویان به همراه اساتید گرایش برق قدرت دانشگاه صنعتی بابل از خط تولید رکتیفایرهای صنعتی و آزمایشگاه شرکت خزرترانسفو

24 دی 1402


بازدید جمعی از دانشجویان به همراه اساتید گرایش برق قدرت دانشگاه صنعتی بابل از خط تولید رکتیفایرهای صنعتی و آزمایشگاه شرکت خزرترانسفو


بازدید جمعی از دانشجویان به همراه اساتید گرایش برق قدرت دانشگاه صنعتی بابل از خط تولید رکتیفایرهای صنعتی و آزمایشگاه شرکت
بازدید جمعی از دانشجویان به همراه اساتید گرایش برق قدرت دانشگاه صنعتی بابل از خط تولید رکتیفایرهای صنعتی و آزمایشگاه شرکت

اخبار مرتبط