011-35276666
khazartransfo@gmail.com

بازدید نمایند‌ه پارک علم‌ و‌ فناوری مازندران و رئیس مرکز رشد بابلسر از از توانمندی های گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

 بازدید نمایند‌ه پارک علم‌ و‌ فناوری مازندران و رئیس مرکز رشد بابلسر از از توانمندی های گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

بازدید نمایند‌ه پارک علم‌ و‌ فناوری مازندران و رئیس مرکز رشد بابلسر از از توانمندی های گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو

جزئیات

بازدید نمایند‌ه پارک علم‌ و‌ فناوری مازندران و رئیس مرکز رشد بابلسر از از توانمندی های گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو.

11 آذر 1402
بازدید نمایند‌ه پارک علم‌ و‌ فناوری مازندران و رئیس مرکز رشد بابلسر از از توانمندی های گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفوبازدید نمایند‌ه پارک علم‌ و‌ فناوری مازندران و رئیس مرکز رشد بابلسر از از توانمندی های گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو.

🔹️همکاری موثر شرکت خزرترانسفو با ارکان و نهادهای متولی جذب و رشد ایده‌های نوآورانه با هدف تکمیل و ایفا نقش سازنده در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور صورت می‌گیرد.

🔹️در این راستا ارتباط مستمر با پارک‌های‌ علم و فناوری و مراکز رشد برای تبادل نظر و انتقال تجربیات فناورانه برقرار است

اخبار مرتبط