011-35276666
khazartransfo@gmail.com

شرکت دانش بنیان خزرترانسفو در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی MINEX 2023

شرکت دانش بنیان خزرترانسفو در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی MINEX 2023

شرکت دانش بنیان خزرترانسفو در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی MINEX 2023

جزئیات

ویدئویی از حضور گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی MINEX 2023 تهران

15 مهر 1402


ویدئویی از حضور گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی MINEX 2023 تهران

اخبار مرتبط