011-35276666
khazartransfo@gmail.com

بررسی مشكلات و رفع نواقص دردستگاه های جوشكاری قوس

بررسی مشكلات و رفع نواقص دردستگاه های جوشكاری قوس

بررسی مشكلات و رفع نواقص دردستگاه های جوشكاری قوس

جزئیات

برای حصول اطمینان از صحت عملكرد تجهیزات مورد استفاده ، كنترل داده های ورودی و خروجی دستگاه ،كالیبراسیون تجهیزات كنترلی و كنترل دوره ای تجهیزات زیر نظر متخصصین مورد تایید شركت های سازنده بهترین و اسانترین راه می باشد

8 مرداد 1398

فرایند جوشكاری، یكی از مهمترین و پر كاربرد ترین فرایندهای اتصال است كه همواره مد نظر طراحان و سازندگان صنعتی می باشد

نا كارامد بودن تجهیزات جوشكاری، گهگاه ، محدودیت ها و مشكلات عدیده ای را برای استفاده كنندگان آنها به وجود می آورند

تغییرات شرایط محیطی نظیر تغییرات فشار ، تغییرات میزان رطوبت ، میزان گرد و غبار، شرایط دمای محیط ، میزان اشعه موجود در اتمسفر هوا ، امواج رادیویی و... تاثیر به سزایی در كیفیت عملكرد تجهیزات جوشكاری دارند، به طوریكه ،اهمیت توجه به این موارد ،  كمتر از اهمیت انتخاب پارامترهای جوشكاری،  انتخاب مواد مصرفی جوش متناسب با فلز پایه و ... نمی باشد

ثبات و پایداری داده های خروجی دستگاه های جوشكاری به طور مستقیم تحت تاثیر طراحی سیستم داخلی دستگاه و عملكرد اجزائ سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در آن می باشد

تولید  دستگاه های جوشكاری با كیفیت بالا و رعایت استانداردهای جهانی  متناسب با شرایط اقلیمی و در نظر گرفتن نیازمندیهای مشتری ، دوام ،سهولت بهره برداری از دستگاه های تولید شده، از ویژگیهای بارز یك محصول قابل اعتماد می باشد

برای حصول اطمینان از صحت عملكرد تجهیزات مورد استفاده ، كنترل داده های  ورودی و خروجی دستگاه ،كالیبراسیون  تجهیزات كنترلی  و كنترل دوره ای تجهیزات زیر نظر متخصصین مورد تایید شركت های سازنده بهترین و اسانترین راه می باشد

 

مطابق بررسیهای به عمل آمده ، اهم عیوب محتمل و نحوه رفع آنها در سیستم های جوشكاری قوسی با توجه به نوع فرایند، تقسیم بندی و مورد بررسی قرار گرفته است

گردآورنده : مهندس مسعود دیوسالار

مهندس بین المللی جوش

مقاله ها مرتبط